ČOV

Nabízíme revize DČOV do 50 EO – vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách odborně způsobilou osobou (tzv. OZO dle odst. 2 § 59 vodního zákona).

Číslo OZO dle Ministerstva životního prostředí – 173 (Ing. Jiří Hoffmann).

 

Revize se provádí podle § 59 výše zmíněného a podle metodického pokynu MŽP, odborem ochrany vod. Předmětem revize DČOV jsou následující fakta:

* Identifikace DČOV a kontrola dokumentace (typ, vydané CE, provozní řád a deník, dílčí uživatelské příručky, předešlou revizní zprávu apod.)
* Technický stav DČOV
* Technologický stav DČOV (mechanická část, biologická část, kvalita odtoku atd.)
* Fotodokumentace a zápis včetně konečného hodnocení

 

Revizní formulář se vypracovává ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou předána majiteli DČOV nebo provozovateli (zde je pro zaslání rozhodují ten, kdo si revizi objednal), třetí si ponechává Odborně způsobilá osoba.

DISTEP a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek 738 01, www.distep.cz