Od 1. 1. 2021 musí každý vlastník bezodtokové jímky (žumpy) dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, předložit vodoprávnímu úřadu či České inspekci životního prostředí doklad o odvozu odpadních vod za období posledních dvou let (od roku 2019). Odvoz odpadních vod může provádět pouze provozovatel ČOV nebo osoba k tomu oprávněná podle živnostenského zákona.

Pro vlastníky domovních čistíren odpadních vod, které jsou ohlášené podle § 15a zákona 254/2001 Sb., o vodách , ve znění pozdějších předpisů, platí povinnost provádět jednou za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby (OZO) revizi. Nesplněním této povinnosti se vlastník DČOV dopouští deliktu dle § 125d zákona o vodách zmíněného zákona a může být uložena pokuta v řádu několika desítek tisíc korun. První revizi DČOV je doporučeno provést do 6 měsíců od jejího uvedení do provozu a následně každé 2 roky, a to zejména z důvodu kontroly provádění údržby zařízení provozovatelem, včasného zjištění případných technických závad a možnost reklamace výrobku.Výsledky těchto revizí je povinen předávat do jednoho měsíce od provedené revize příslušnému vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

 

 

 

 

 

DISTEP a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek 738 01, www.distep.cz